شهربافت با داشتن جاذبه های طبیعی، تاریخی و مذهبی سیاری در جنوب غربی استان کرمان قرار گرفته است.

راه پیشرفت و توسعه شهرستان بافت چیست؟