امامزاده سیدعلی موسی علیه السلام در منطقه دشتاب شهرستان بافت قرار دارداین امامزاده در 26 کیلومتری جتوب شهر بافت واقع شده است و یکی از اماکن مذهبی شهرستان بافت به شمار می رود که در کنار روستایی به همین نام قرار گرفته است.بنای اصلی این امامز اده به دوره صفویه بر می گردد. بنابر اعتقاد اهالی مشهور به سیّد علی موسی از فرزندان امام موسی کاظم (علیه السلام) معرّفی شده است که این ادّعا با برخی از مشجّرات موجود سازگاری دارد. سیدعلی بن موسی بن محمد بن ابراهیم بن محمّد بن امام موسی کاظم (علیه السلام) که با چهار واسطه نسب به امام موسی کاظم (علیه السلام) می رساند. به گفته ی علامه نسابه ابن مهنا، سیدموسی بن ابراهیم المجاب بن محمد العابد بن امام موسی کاظم (علیه السلام) دارای دو فرزند به اسامی علی و عبیدالله است که ظاهراً هر دو به سیرجان مهاجرت کرده اند.این امامزاده همواره در ایام گوناگون مذهبی پذیرای مردم بسیاری است.

 

سیدعلی موسی

Please make sure that, your allow_url_fopen or cURL is enabled. Also, make sure your API key and location is correct. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

راه پیشرفت و توسعه شهرستان بافت چیست؟