ارسال تصاویر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

بارگذاری تصویر

Overcast Clouds

4°C

بافت

Overcast Clouds
Humidity: 83%
SP_WEATHER_یکشنبه
Broken Clouds
1.9°C / 9.3°C
SP_WEATHER_دوشنبه
Moderate Rain
1.9°C / 9.2°C
SP_WEATHER_سه_شنبه
SP_WEATHER_HEAVY_RAIN
5.1°C / 7.8°C
راه پیشرفت و توسعه شهرستان بافت چیست؟